Ние и нашата околна среда

Be nice! Живеем и работим за опазване на климата

Be nice! Това мото определя нашата предприемаческа дейност. Опазването на околната среда и климата играят съществена роля, защото се опитваме да използваме ресурсите отговорно. Като компания искаме активно да оформяме бъдещето и да насърчаваме устойчивото развитие.

Емисиите, които причиняваме, са важен показател за екологична икономика. Работим въглеродо-неутрално от 2018 г. и се гордеем, че постигнахме тази цел. Разбира се, ние работим за непрекъснато подобряване и предприемане на допълнителни мерки.

Ролеви модел при изчисление и компенсация

Екологично разумната и благоприятна за климата икономическа дейност е наистина важна за нас. Поради тази причина искаме да дадем добър пример и наистина да включим всички емисии, които причиняваме, и където е възможно да събираме всички тези данни. Това включва всички емисии (фирмени сгради, служебни превозни средства) и, доколкото е възможно, също всички косвено причинени емисии (напр. пътувания на служители, командировки, отпадъци и т.н.).

Нашият Carbon Footprint

През 2022 г. въглеродният отпечатък, Carbon Footprint, на niceshops бе еквивалентен на 1660 t CO2 (изчислен според Greenhouse Gas Protocol). Обхванатите емисии са разделени в три области (Scopes):

Erklärung Scopes 1-3

При Scope 1 за 2022 се намаляват около 24% от емисиите, които причиняваме, около 1% се намаляват при Scope 2, а останалите 75% спадат към област Scope 3.

niceshops prozentuelle Verteilung auf die Scopes 2021

Еквивалентът на 1660 t CO2 е приблизително същото количество парникови газове, което 187 души, живеещи в Австрия, причиняват за същия период. Емисиите на глава от населението в Австрия са средно еквивалентни на 8,9 t CO2 годишно.

Това, което особено ни радва, е фактът, че успяхме да отделим емисиите на парникови газове от ръста на продажбите. От 2019 г. насам сме намалили емисиите си от парникови газове на милион евро оборот с една трета.

niceshops Emissionen 2022

Нашите 3 стълба за климатична неутралност

Нашата климатична стратегия се основава на трите стълба на избягване, намаляване и компенсиране.

Най-добре е въобще да се предотврати образуването на парникови газове. Когато емисиите не могат да бъдат избегнати, ние търсим начини да ги намалим. Това, което не можем да избегнем, компенсираме чрез креативни проекти.

Досегашните успехи на нашите мерки

Въпреки че оборотът на групата магазини niceshops почти се удвои през 2020 г. и обемът на пратките се умножи, успяхме да постигнем голям успех с използването на опаковъчни материали. Понастоящем за всички пакети се използват екологични, компостируеми материали без пластмаса - с много малки изключения. Само в няколко случая, като при обемни стоки и доставка на палети, тъй като все още няма алтернатива на пластмасовото фолио, което да може да се рециклира.

В допълнение, благодарение на специален патент за доставка и връщане, иновативните пакети на niceshops могат да се използват повторно без никаква лепяща лента - решение, удостоено с Австрийската държавна награда на опаковъчната индустрия.

Другите ни мерки за опазване на климата включват:

 • използваме 100% зелено електричество
 • нашият автопарк за електронни коли ни спестява много CO₂
 • създадохме най -големия парк за зареждане на електрически автомобили в Австрия в централния ни офис в Сааз
 • нашите служители имат възможност да пътуват с обществен транспорт с отстъпка и възможност за споделено пътуване
 • използваме фотоволтаична система, монтирана на покрива ни, която през 2020 г. покрива средно 50% от енергийните нужди на компанията в централата ни в Сааз
 • устойчиво строителство на фирмената сграда с висока енергийна ефективност и много дърво
 • отопление и охлаждане чрез отпадъчната топлина от съседната инсталация за биогаз
 • добросъвестно рециклиране на отпадъци и ценни материали
 • регионална и до голяма степен органична храна в столовата
 • създадохме работна група за еко-социална отговорност, която се старае да направи пътуването на служителите по-благоприятно за климата (например чрез споделено пътуване, субсидирани електронни велосипеди)

Компенсация с Helioz

Ние компенсираме нашите емисии на CO₂ като подкрепяме еко-социални проекти, които ни интересуват и които допринасят значително за намаляване на емисиите по целия свят. За нас е особено удоволствие да подкрепяме проектите на Helioz в Бангладеш и Индия.

В много райони на Бангладеш повърхностните води са основният източник на питейна вода (освен дъждовната). Тъй като те често са замърсени, водата от тези източници трябва първо да превари. Това изисква висок разход на енергия, дължащ се на използването на дърва за огрев, и носи няколко отрицателни ефекта:

 • високи емисии на CO₂ по време на процеса на кипене
 • изсичане на много дървета за дърва за огрев
 • преди всичко жените трябва да отделят много време за събиране на дърва за огрев
 • много хора, особено деца, развиват проблеми с дишането поради постоянния дим в домовете

По тази причина, с устройството WADI, Helioz е разработил икономически изгодно устройство на слънчева енергия, с което замърсената питейна вода може безопасно да се стерилизира чрез слънчева светлина.

immagine wadi

Благодарение на Wadi е възможно да се избегне заразяването с болести като холера или полиомиелит. По този начин Helioz също има важен принос за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, Sustainable Development Goals (SDGs).

Разбира се, все още имаме много идеи и планове за по-устойчиво бъдеще и нямаме търпение да ги приложим на практика.