Ние и нашата околна среда

Be nice! Живеем и работим за опазване на климата

Be nice! Това мото определя нашата предприемаческа дейност. Опазването на околната среда и климата играят съществена роля, защото се опитваме да използваме ресурсите отговорно. Като компания искаме активно да оформяме бъдещето и да насърчаваме устойчивото развитие.

Емисиите, които причиняваме, са важен показател за екологична икономика. Работим въглеродо-неутрално от 2018 г. и се гордеем, че постигнахме тази цел. Разбира се, ние работим за непрекъснато подобряване и предприемане на допълнителни мерки.

Ролеви модел при изчисление и компенсация

Екологично разумната и благоприятна за климата икономическа дейност е наистина важна за нас. Поради тази причина искаме да дадем добър пример и наистина да включим всички емисии, които причиняваме, и където е възможно да събираме всички тези данни. Това включва всички емисии (фирмени сгради, служебни превозни средства) и, доколкото е възможно, също всички косвено причинени емисии (напр. пътувания на служители, командировки, отпадъци и т.н.).

Carbon Footprint 2020

През 2020 г. въглеродният отпечатък, Carbon Footprint, на niceshops бе еквивалентен на 1005 t CO2 (изчислен според Greenhouse Gas Protocol). Обхванатите емисии са разделени в три области (Scopes):

Spiegazione degli ambiti 1-3

При Scope 1 за 2020 се намаляват около 30% от емисиите, които причиняваме, около 10% се намаляват при Scope 2, а останалите 60% спадат към област Scope 3.

distribuzione percentuale di niceshop agli Scope 2020

Еквивалентът на 1005 t CO2 е приблизително същото количество парникови газове, което 113 души, живеещи в Австрия, причиняват за същия период. Емисиите на глава от населението в Австрия са средно еквивалентни на 8,9 t CO2 годишно.

Това, което особено ни радва, е фактът, че успяхме да отделим емисиите на парникови газове от ръста на продажбите. През 2019 г., с оборот от 55,5 млн. евро, имахме емисии на парникови газове от 852 т CO2 еквивалент, т.е. 15,35 т CO2 на милион оборот. През 2020 г. оборотът беше 101 млн. евро, което съответства на около 10 т CO2 / млн. оборот на емисии от 1005 т еквивалент CO2. По този начин емисиите на парникови газове на милион продажби са намалени с почти една трета.

niceshops emissions comparison 2019 / 2020

Нашите 3 стълба за въглеродна неутралност

Нашата климатична стратегия се основава на трите стълба на избягване, намаляване и компенсиране.

Спремим се да не позволяваме да се образуват парникови газове. Когато емисиите не могат да бъдат избегнати, ние търсим начини да ги ограничим. Това, което изобщо не можем да избегнем, компенсираме със значими проекти.

Досегашните успехи на нашите мерки

Въпреки че продажбите на групата на niceshops почти се удвоиха през 2020 г. и обемът на пратките се умножи, успяхме да постигнем голям успех с използването на опаковъчни материали. Използването на пластмасово фолио намалява с повече от 62% (в сравнение с 2019 г.). Понастоящем за всички пакети се използват екологични, компостируеми материали без пластмаса - с много малки изключения. Само в няколко случая, като при обемни стоки и доставка на палети, тъй като няма алтернатива на пластмасовото фолио, което да може да се рециклира.

В допълнение, благодарение на специален патент за доставка и връщане, иновативните пакети на niceshops могат да се използват повторно без никаква лепяща лента - решение, удостоено с Австрийската държавна награда на опаковъчната индустрия.

Другите ни мерки за опазване на климата включват:

 • използваме 100% зелено електричество
 • нашият автопарк за електронни коли ни спестява много CO₂
 • създадохме най -големия парк за зареждане на електрически автомобили в Австрия в централния ни офис в Сааз
 • нашите служители имат пропуск за обществен транспорт с отстъпка и възможност за споделено пътуване
 • използваме фотоволтаична система, монтирана на покрива ни, която през 2020 г. покрива средно 30% от енергийните нужди на компанията в централата ни в Сааз и произвежда зелена електроенергия за количество от 11,4 т CO₂ еквивалент
 • устойчиво строителство на фирмената сграда с висока енергийна ефективност и много дърво
 • отопление и охлаждане чрез отпадъчната топлина от съседната инсталация за биогаз
 • добросъвестно рециклиране на отпадъци и ценни материали
 • регионална и до голяма степен органична храна в столовата
 • създадохме работна група за еко-социална отговорност и работна група Mobi, която работи, за да направи пътуването на служителите по-благоприятно за климата (например чрез споделено пътуване, субсидирани електронни велосипеди)

Компенсация с Helioz

Ние компенсираме нашите емисии на CO₂ като подкрепяме еко-социални проекти, които ни интересуват и които допринасят значително за намаляване на емисиите по целия свят. Тази година имахме удоволствието да подкрепим проекта Helioz в Бангладеш.

В много райони на Бангладеш повърхностните води са основният източник на питейна вода (освен дъждовната). Тъй като те често са замърсени, водата от тези източници трябва първо да превари. Това изисква висок разход на енергия, дължащ се на използването на дърва за огрев, и носи няколко отрицателни ефекта:

 • високи емисии на CO₂ по време на процеса на кипене
 • изсичане на много дървета за дърва за огрев
 • преди всичко жените трябва да отделят много време за събиране на дърва за огрев
 • много хора, особено деца, развиват проблеми с дишането поради постоянния дим в домовете

По тази причина, с устройството WADI, Helioz е разработил икономически изгодно устройство на слънчева енергия, с което замърсената питейна вода може безопасно да се стерилизира чрез слънчева светлина.

immagine wadi

Благодарение на Wadi е възможно да се избегне заразяването с болести като холера или полиомиелит. С този и други проекти Helioz също има важен принос за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, Sustainable Development Goals (SDGs).

Разбира се, все още имаме много идеи и планове за по-устойчиво бъдеще и нямаме търпение да ги приложим на практика.